header

Bibliography

References: Japanese in Siberia

9.15.2020

Haruko O. Sakakibara

Lecturer Emeritus

Department of East Asian Languages and Culture

University of California, Davis

 

A. Books   

Gunji Abe. (2005). Shiberia Kyosei Yokuryu no Jitai- Nisso Ryokoku Shiryo karano Kensho [Reality of the Forced Labor in Siberia-Examination of the Materials Found both in Japan and Soviet]. Tokyo: Sairyusha.

Hideyuki Aizawa. (1992). Tataaru no Mori kara. [From the Forest of Tatar]. Maigo: Imaishoten.

Hideyuki Aizawa. (1982). Nihon no Asu o Kangaeru :Aizawa Hideyuki Taidanshu [Thinking about Japan’s Future: Hideyuki Aizawa’s Talk with His Guests]. Tokyo: EF.

Hideyuki Aizawa. (2010). Boruga wa Tooku. [The Vorga River, Far Away]. Tokyo: Bunkasha.

Emiko Arai. (2007). Shonen tachi no Manshu – Manmo Kaitaku Seishonen Giyugun no Kiseki [Manchuko for the Boys – the Path for the PioneerYoung Boys’ Volunteer Army  in Manchuria and Mongolia].Tokyo:Ronsosha.

Taku Aramasa. (1995). Shashinshu• Chinmoku no Daichi Shiberia. [Photography: The Silent Land, Siberia]. Tokyo: Chikumashobo.

Andrew E. Barshay. (2013)  The Gods Left First: The Captivities and Repatriation of Japanese POWs in Northeast Asia, 1945-1956. University of California Press.

Bungeishunjyu Additional Volume. (September 1982). Shiberia Kyosei Shuyojo. [Internment Camps in Siberia].

Kashio Hokari. (2017). Shiberia Furyoki – Heishi no Kakoku naru Yokuryu Taiken  [Diary of a Siberian Hostage-A Soldier’s Harsh Experiment of the Internment Experience]. Tokyo:Ushio Shobo Kojin Shinsha.

Victor Karpov, translation by Ryoji Nagase. (2001). Stalin no Horyotachi. [The Captives of Stalin]. Sapporo. Hokkaido Shinbunsha.

Dokuritsu Hojin Heiwa Kinenjigyo Tokubetsu Kikin. (2005). Heiwa no Ishizue • Shiberia Kyoseiyokuryusha ga Kataritsugu Roku Volume 15 and 16. [Hardships the Former Siberian Internment in Siberia Talks about for the Future Generation]. Foundation for Peace: Tokyo. Dokuritsu Hojin Heiwa Kinenjigyo Tokubetsu Kikin.

Dokuritsu Hojin Heiwa Kinenjigyo Tokubetsu Kikin・Sengo Kyosei Yokuryushi Hensaniinnkai. (2005) . Sengo Kyosei Yokuryushi  Eight Volumes. [The History of Forced Detainment After the War: Eight Volumes]. Tokyo: Sengo Kyosei Yokuryushi Hensan Iinkai. Cooperation by Chuo Koron Publishing Co.

Fumiyo Hatatani. (2009). Shiberia Yokuryu towa Nandattanoka. [What Siberian Internment Was All About• The Path of the Poet, Yoshiro Ishihara Iwanami Junior Shinsho] Tokyo. Iwanami Shoten.

Jun Henmi. (1989). Shuyojo kara Kita Isho. [The Will from the Gulag]. Tokyo. Bungeishunju.

Norio Horie. (2001). Shiberia Yokuryu: Ima Towarerumono. [Siberian Internment: What We Question Now]. Tokyo. Toyo Shoten.

Hisashi Inoue. (2010). Isshukan. [One Week]. Tokyo: Shinchosha.

Sergey Kooznetsov, translation by Yasuhiko Okada. (1999). Shiberia no Nihonjin Horyotachi. [The Japanese Prisoners of War in Siberia]. Tokyo: Shueisha.

Shuppann Kinenkai. (1989). Shiberia Yokuryuugashu:Kirameku Hokuto Shichisei no Moto ni. [Collection of Paintings of Siberian Internment: Under the Shining North Star]. Tokyo: Shiberia Yokuryu Gashu Shuppan Iinnkai.

Toshio Kurihara. (2009).  Shiberia Yokuryu-Mikan no Higeki. [Siberian Internment: The Tragedy without an End]. Tokyo: Iwanami Shoten.

Toshio Kurihara. (2018).  Shiberia Yokuryu Saigo no Kikansha-Kazoku o Tsunaida 52tsu no Hagaki. [Siberian Internment-The Last Returnee: 52 Letters That Connected the Family Ties]. Tokyo: Kadokawa Shoten.

Fumitaka Kurosawa. (2011). Rekishi to Wakai. [History and Reconciliation]. Tokyo: Tokyodaiaku Shuppankai.

Maeno Shigeru. (1979). Soren gokuso Jyuuichi nen [Eleven Yearss inside the Windows of the Jail in Soviet]. Tokyo: Kodansha.

Maizuru City. (2009). Hikiageko: Maizuru no Kiroku. [The Port of Repatriation: The Record of Maizuru]. Kanazawa: Yoshida Printing

Ryoji Nagase. (2015). Shiberia Yokuryu- Nihonjin wa donna Meni Attanoka. [Siberian Internment-What the Japanese Had to Go Through]. Tokyo: Shinchosha.

Norio Nakamura. (2005). Shiberia Kyosei Yokuryu – Bokyo no Sakabi. [Forced Internment in Siberia-Cry for Going Home]. Saitama Jomo Shinbunsha.

William F. Nimmo. (1988). Behind a Curtain of Silence: Japanese in Soviet Custody, 1945-1956 (Contributions in Military Studies) 

William F. Nimmo, translation by Takashi Kato. (1991). Kensho Shiberia Yokuryu. [Testimony: Siberian Internment]. Tokyo: Jijitsushinsha.

Tachio Onikawa. (1993). Rageri Saijiki [Almanac of Seasonal Words at a Gulag]. Tokyo: Iwanami Shoten.

Eiji Oguma. (2015). Ikite Kaette Kita Otoko – Aru Nihonhei no Senso to Sengo. [A Man Who Comes Home Alive – War and After War for a Japanese Soldier]. Tokyo Iwanami Shoten.

Yuki Ozawa. (2019). Koorino Tenohira [Hands of Ice]. Tokyo: Kodansha.

Fumiko Sakama. (1997). Ikinagaraete Yume. [Dream after the Strife]. Tokyo Kodansha.

Fumiko Sakama. (1975). Setsugen ni Hitori Torawarete: Shiberia 10nen no Kiroku. [Detained Alone in the Vast Field of Snow: Ten years of Record in Siberia]. Tokyo: Kodansha.

Iwao Sano, translation by Minako Sano. (1999). Shiberia Yokuryu 1000nichi:Aru Nikkei Nisei no Taikenki. [1000 Days of Detainment in Siberia:  Records of the Experience of One Japanese American Second Generation]. Tokyo: Sairyusha.

Peter Iwao Sano. (1997). One Thousand  Days in Siberia: The Odyssey of  a Japanese-American POW. University of Nebraska Press.

Hisae Sawachi. (1988). Watashi no Shiberia Monogatari [My Story of Siberis].Tokyo: Shinchosha.

Reviewed Work by John J. Stephan. (Summer, 1989).  Behind a Curtain of Silence: Japanese in Soviet Custody, 1945-1956 by William F. Nimmo.   The Journal of Japanese Studies Vol.15, No.2 pp.526-528

Takashi Tachibana. (2004). Shiberia Chinkonka:Yasuo Kazuki no Sekai. [Siberian Requiem: the World of Yasuo Kazuki]. Tokyo: Bungeishunjyu.

Takeshi Tomita. (2014). Shiberia Yokuryushatachi no Sengo – Reisenka no Sseron to Undo 1945-1956 nen -[the Postwar Period for the Returnees of Siberian Internment – Public Opinion and Activities under the Cold War].Kyoto: Jinbunshoin.

Takeshi Tomita. (2016). Shiberia Yokuryuu:Stalin Dokusaika Shuyojogunto no Jitsuzo. [Siberian Internment: The Reality of the Gulag Archipelago Under Stalin] Tokyo: Chuokoronshinsha.

Takeshi Tomita and Satoru Tomita. (2016). Kataritsugu Shiberia Yokuryuu Taikensha kara ko to mago no sedai e. [Telling Stories of Siberian Internment from the One Who Experienced to the Generation of His Grandchildren]. Yokohama: Gunzosha.

Takeshi Tomita and Ryouji Nagase. (2017) Shiberia Yokuryu Kankei Shiryo Taisei [Collection of the Materials Related to the Japanese Internment in Siberia] Tokyo: Misuzu Shobo.

Andrew E. Barshay, translation by Takeshi Tomita. (2020).Kamigami wa Massakini Nigekaettaa – Kimin Kihei to Shiberia Yokuryu [The Gods Left Fast – The Captivity and Repatriation of Japanees POWs in Northeast Assia, 1945-1956]. Kyoto: Jinbunshoin.

Itsuo Tsubota. (1985). Showa Nihonshi Volume 5. Taiheiyo Senso Go. [History of Showa Era, Volume 5]. Tokyo: Akatsuki Kyoiku Tokho.

Gosuke Uchimura. (1967). Ikiisogu – Stalingoku no Nihonjin [Living Too Fast – the Japanese in the Jail under Stalin]. Tokyo:Sanseido.

Yasuo Wakatsuki. (1979). Shiberia Horyo Shuyojo: Soren to Nihonjin. [ Internment Camps of Prisoners of War in Siberia: Soviet and the Japanese Volume I and II]. Tokyo: Saimaru Publishing Co.

Tokio Watanabe. (2008). Saihate no Shuyojo nite : Shiberia Yokuryu • Chinkon no Tomoshibi. [At the Gulag at the Farthest End: Light for the Requiem].  Yamanashi: Yamanashi Furusato Bunko.

Shizuo Yamashita. (2008). Gavunshu – Shiberia Yokuryu 1450 nichi [Collection of Drawings and Writings 1450 days of Siberian Internment]. Tokyo:Tokyodo.

Toyoko Yamazaki. (2009). Fumo Chitai. [Wasted Land]. Tokyo: Shincho Bunko. 5 volumes

Isamu Yoshida. (1994). Ichiheishi no Damoi eno Michi-Gashu. [Book of Paintings: A Soldier’s Path to Domoy]. Osaka: Shinpu Shobo.

Sakue Yuzaku and Kengo Ishiguro. (2016). Shiberia Yokuryu Kaiga ga Kirokushita Inochi to Songen. [Siberian Internment – Respect for Life and Dignity Recorded by Pictures]. Tokyo: Sairyusha.

Zenyokukyo Chuo Rengokai. (1982). Jitsuroku: Eikon no Tsumeato Shiberia Rokuryu Taikenki. [Authentic Account of the Record of Experiences during Siberian Internment, the Eternal Scar]. Shizuoka City: Ryokuseisha.

 

B. Movie, Music and Documentary

Movie: Fumo Chitai. [Wasted Land]. Toyoko Yamazaki. 2009. Toho DVD Selection of Masterpiece

Youtube Music:Ganpeki no Haha. [Mother at the Docking Pier]. Lyrics by Masato Fujita, Music by Namiryu Hirakawa in 1954. Song by Fuyumi Sakamoto  Web. 20 June 2016.

Youtube Music:Ganpeki no Haha. [Mother at the Docking Pier]. Lyrics by Masato Fujita, Music by Namiryu Hirakawa in 1954. Song by Yuriko Futaba Web. 20 June 2016.

Youtube Music:Ikoku no Oka. [On the Hill in the Foreign Land]. Lyrics, Music and Song by Tadashi Yoshida. 1943.  Web. 20 June 2016.

Onnatachi no Shiberia Yokuryu. [Women’s Internment Experience in Siberia]. NHK Documentary. Aug.2014. Web. 21. June. 2016.

Youtube Music:Shiberia no Uta. [Song of Siberia] Lyrics and Music by Haruko Sakakibara, Song by Miwako Isano. 2015.   Web. 20 June 2016. 

 

C. Articles and Documents

Andrew E. Barshay. (2013). “Siberian Shadows: Japanese Prisoners Recall the Soviet Gulag 1945-1956.”   University of Washington, Koo Chair Inaugural Lecture  Lectures, Talks. 2013-04-10. THO 317

Gunjishigaku. (The Journal of Military History). Vol.53 No.3 (2017) “Internment, Demobilization, and Repatriation” The Military History Society of Japan

Richard Dahler. (2003). “The Japanese Prisoners of War in Siberia 1945-1956.” Internationales Asienforum, Vol.34, No.3-4, pp. 285-302

Akina Kobayashi. (April.2010). “Shiberia Yokuryu Kenkyu no Genjyo to Kadai-Nichiro no Senko Kenkyu kara Ibunka Ronbunhen. ”[The present situation and task of the study of the Japanese POW’s in Siberia. Considering from the historiographies in Japan and Russia. Articles of Foreign Culture]. Department of International Culture at Hosei University  11th Issue  p267-285 

Shinji Yokote. “Soren Seifu no Nihonjin Yokuryusha Sokan Seisaku.” [Policy of Repatriation of the Japanese POWs by the Soviet Government]. Hokkaido University   

The USSR State Defense Committee Decree no. 9898cc

"About Receiving, Accommodation, and Labor Utilization of the Japanese Army Prisoners of War." ("О приеме, размещении, трудовом использовании военнопленных японской армии") dated by August 23, 1945

 

D. Newspaper Articles 

86 sai kara Kaita Shiberia Yokuryu no Kiroku, Gaka no “Yuigon” [Records of Siberian Internment-Paintings that an Artist Began to Draw as His Will at Age 86]. Asahi Shinbun Degital, 9 Aug. 2020, Web. 15 Sep. 2020

100 sai, Hansen Uttae Koen 30 kai, Yoshika no Nomura san [Mr. Nomura in Yoshika, A Hundred-Year Old Lectured 30 Times Appealing Anti-War]. Asahi Shinbun Degital, 23 Jan 2010. Web. 15 Sep. 2020

Itai no Umekae Ichinichi Yontai Shiberia Yokuryu 94 sai no Chikai [The Oath by a 94-year old Formerly Interned in Siberia Who Buried Corpses Four Times a Day]. Asahi Shinbun Degital, 11 Apr. 2020. Web. 15 Sep. 2020

Ore no Te Marude Miira noyo “Ishokuju Nai” Shiberia Yokuryu”[There Were No Clothes, No Food, No Place to Live during Siberian Internment. My Hands Were Like Those of a Mummy]. Asahi Shinbun Degital, 15 Aug. 2020. Web. 15 Sep. 2020

Misugosareta Torauma [The Trauma That Was Overlooked]. Asahi Shinbun Degital, 16 Aug. 2018. Web. 15 Sep. 2020

“Nihon wa Kagaisha demo Attaa” Yokuryu Keiken no Soryo wa Shiberia e [ “Japan Was an Aggressor As Well”- a Monk with Siberian Internment Experience Went to Visit Siberia]. Asahi Shinbun Degital, 15 Sep. 2010. Web. 15 Sep. 2020

Shiberiayokuryu, Nichiro no Kenkyusha ga Kenkyuseika Happyo [Siberian Internment—Researchers in Japan and Russia Gave Presentations of Their Research]. Asahi Shinbun Degital, 7 Jan. 2019. Web. 15 Sep. 2020

Yokuryu no Giseisha Tsuito, Izokuraga Sanretsu Chidorigafuchi [Remaining Families Attended Memorial for the Victims of Siberian Internment at Chidorigafuchi]. Asahi Shinbun Degital, 23 Aug. 2018. Web. 15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryu Nakamoto Zenzaburo no Shinjitsu[Siberian Internment - The Truth from the Experiences of Zenzaburo Nakamoto]  Web. 15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryu no Kioku Yomigaeru Nagato de Kazuki Yasuo Ten [Kazuki Yasuo Exhibition Is Held in Nagato - Memories of Siberian Internment Are Reviving]. Asahi Shinbun Degital, 7 Oct. 2018. Web. 15 Sep. 2020

Tokko to Yokuryu, Katarihajimeta 92 sai “Isamashi nowa Omote no Kao” [a 92-year-old Began to Talk about Suicide Attack and Internment in Siberia – What Looked Courageous Was Only on the Surface]. Asahi Shinbun Degital, 15 Aug. 20. Web. 15 Sep. 2020

Tsuma no Heikin 96 sai…Shibomu Izokukai Keisho ya Sengo Hosho no Michisuji ha [Average Age of the Wives Is 96—Numbers of Remaining Families Are Shrinking  How Would Continuation and the Reparation be Taken Care of for the Formerly Interned in Siberia?]. Asahi Shinbun Degital, 15 Aug. 2020. Web. 15 Sep. 2020

Umareru Mae kara Kiita Bararaika – Nihonjin Yuiitsu no Puro Sosha. [Heard Bararaika Even Before I was Born-the Only Performer of Bararaika in Japan]. Asahi Shinbun, 3 Sep. 2019. Web. 15 Sep. 2020

 “Yamato Shinryojo” no Monogatari: 1 Zaitaku Iryo Sasaeru Atsuki Hitobito [Stories of Yamato Clinic 1. Passionate People Taking Care of Medical Treatment at Home]. Asahi Shinbun Degital, 25 May. 2020. Web. 15 Sep. 2020

Yokuryu, Watashi mo “Kataribe” ni Chukosei Saita Obo Maizuru [I Want to Become a Story Teller of Siberian Internment-Record Numbers of Jr. and Sr. High School Students Have Applied in Maizuru]. Asahi Shinbun Degital, 26 Feb. 2020. Web. 15 Sep. 2020

Ferugana News  Arekusandoru Zubofu shi no Kaiso. [Recollection of Alexander Zoobov]. Fergana News. 15  June. 2009. . Web. 15 Sep. 2020  

Josei Shiberia Yokuryusha no Meibo Hakken.[Female Name List of the Siberian Internment Was Found]. Nihon Keizai Shinbun 23 June. 2019. Web. 15 Sep. 2020

Rajio de Kiku Shiberiae Yokuryu Fuka Fusegu Sapporo no Chiiki FM.[Sapporo Area FM Radio Program-Listening to Siberian Internment by Radio-In Order Not to Forget It].Nihon Keizai Shinbun 8 June. 2018. Web. 15 Sep. 2020

Shasetsu: Shiberia Yokuryu-Kono Higeki o Kataritsugo. [Editorial: Let’s Hand Down this Tragedy].  Mainichi Newspaper, 22 Aug. 2014. Web. 8 Aug. 2015. Web. 15 Sep. 2020

The above website moved to the following address: Here

Naze Yokuryusha wa Kuchi o Tozashitanoka. [Why the Returnees from Siberia Kept Silence].

Sankei Newspaper. 11 Aug. 2015. Web. 15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryu Shibosha Aratani 66nin Tokutei-Korosho HP de Happyo. [66 More were Added to the List of the Deceased at Siberian Internment – Ministry of Health, Labor and Welfare Announced at their Home Page]. Sankei Newspaper. 4  Mar. 2016. Web. 15 Sep. 2020  

Shiberia Yokuryu no Rekishi Kaimei o-Nisso Kyotei 25 nen de Shukai. [Clarify the Histroy of the Siberian Internment-Rally at the 25th year after Japan-Sobiet Pact]. Sankei Newspaper. 18  Apr. 2016. Web. 15 Sep. 2020 

Yokuryu wo Senso wo Shiranai Sedai ni Kataritsugu: Kyoto Maizurushi ga Yokuryu Shiryo no Tenjikai Kaisai. [Handing Down the Record of Siberian Internment to the Generation Who Have No Experience of War- Maizuru City in Kyoto Prefecture Holds an Exhibition of the Record of Siberian Internment]. Sankei Newspaper. 11 Oct. 2015. Web. 15 Sep. 2020 

NHK to Shinbun Kakusha no Kanren Kiji. [Related Articles of Siberian Internment by Nihon Broadcasting Company and Various Newspapers in Japan]. Shiberia Yokuryusha Shien Kiroku Sentaa. Web. 15 Sep. 2020 

Field Draftee Fast-tracked to Soviet Gulag. The Japan Times. 5 Jan. 2008. Web. 15 Sep. 2020

Surviving the Postwar Soviet Detention Camps. The Japan Times. 22 Aug. 2015. Web. 15 Sep. 2020 

Kangofu no Shogen. [Testimony of a Nurse]. Yomiuri Newspaper. 26 July. 2014. Web. 15 Sep. 2020

Yonman Rokusensanbyakunin no Na, Yomiage Tsutsushimu Shiberia Yokuryu Mikkakan Kake.[Read the names of 4,6300 Died in Siberia Internment for 3 days to Pay Respect] Asahi Shinbun Degital, 2020.8.24. Web. 15 Sep. 2020

 

E. Websites

Hideyuki Aizawa Opinion Ai-Hideyuki Aizawa Ofishal bulogu “Nichiro no Kyodo Keizai Katsudo”.   [Hideyuki Aizawa Opinion Eye- Hideyuki Aizawa Official Blog Cooperative Economic Activities between Japan and Russia].  Web.15 Sep. 2020 

Himawari: Chichi no Shiberia Yokuryuki. [Sunflower: My Father’s Record of Siberian Internment].  Takayasu Ideta. 2015.  Web.15 Sep. 2020

Ikoku no Oka. [About the song, on the Hill of a Foreign Land]. Wikipedia. Web. 15 Sep. 2020 

Ise Hashino. [About Ise Hashino, the model for the song, “Mother at the Docking Pier”]. Wikibedia. Web. 15 Sep. 2020 

NHK Ohayo Nippon: E ni Takusu Shiberia Yokuryu no Kioku. [Entrusting the memory of Interenment in Siberia in Drawings]. Masato Kiuchi. 2015.  Web.15 Sep. 2020

Kyu Soren Yokuryu Gashu. [Picture Book of the Internment Experience in the Old Soviet Union].

Nobuo Kiuchi, Web.15 Sep. 2020.

Mosukuwa no Shinbun ni Keisaisareta Aizawa no Intabyuu no Honyaku. [Translation of the Article of Aizawa Interview published in the newspaper in Moscow].    

NHK Senso Shogen Akaibusu – Shiberia Yokuryu. [NHK Archives of Testimony of the War –Siberian Internment]. NHK. 28 Nov. 2010. Web. 15 Sep. 2020

Nisso Churitsu Joyaku Wikipedia. [Soviet-Japanese Neutrality Pact].  

Potsudamu Sengen. [Potsdam Declaration]. Web. 15 Sep. 2020

rageri. [Concentration Camp]. Web. 15 Sep. 2020 2016

Shashinka: Taku Aramasa Koshiki Home Page. [Photographer Taku Aramasa: Public Home Page]. Web.15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryuki-Oji no Taikenki. [The Experiennces of My Uncle’s Internment in Siberia]. Mamori Miyazaki. 2016. Web. 15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryu: Nakamoto Zenzaburo no Shinjitsu 1-13. [Siberian Internment: Truth of the Experiences of Zenzaburo Nakamoto]. Web. 15 Sep. 2020

Shiberia Yokuryusha no Ikotsu ga Katarikakeru Mono. [What the Remains of the Victims of Siberian Internment Tell Us]. Web Ronza. 29 May, 2014. Web. 15 Sep. 2020

Soda Kanichi Gahaku no Shiberia Chinkonka. [Siberian Requiem by the painter, Kanichi Soda].

Kanihi Soda. 11 Mar. 2012. Web. 15 Sep. 2020 

Japanese Prisoners of War in the Soviet Union. Wikipedia. Web. 15 Sep. 2020

Siberian Internment. Wikipedia. Web. 15 Sep. 2020

Yaruta Kaidan. [Yalta Conference

Tadashi Yoshida. [About Tadashi Yoshida, former Detainee in Siberia and Composer]. Wikipedia. Web. 15 Sep. 2020

Tadashi Yoshida Koshiki Website. [Public Website of Tadashi Yoshida]. Wikipedia. Web. 15 Sep. 2020  

 

F. Interviews

Aizawa Hideyuki shi Yokuryu Taiken o Kataru Part 1. [Mr. Hideyuki Aizawa Talks about his Internment Experience Part 1] .  Haruko Sakakibara. 14 July, 2014. Web. 15 Sep. 2020

Aizawa Hideyuki shi Yokuryu Taiken o Kataru Part 2. [Mr. Hideyuki Aizawa Talks about his Internment Experience Part 2] . Haruko Sakakibara. 14 July, 2014. Web. 15 Sep. 2020 

Nihonjin Shiberia Yokuryusha eno Intabyu: Mr. Hideo Aeba 1  [Japanese Interned in Siberia: Interview with Mr. Hideo Aeba Part 1] .  Haruko Sakakibara. 15 Sep. 2012. Web. 15 Sep. 2020   

Nihonjin Shiberia Yokuryusha eno Intabyu: Mr. Hideo Aeba 2  [Japanese Interned in Siberia: Interview with Mr. Hideo Aeba Part 2] .  Haruko Sakakibara. 15 Sep. 2012. Web. 15 Sep. 2020   

Nikkei Beikokujin Sano Peter Iwao shi Shiberia Yokuryu Taiken o Kataru (1) [Mr. Peter Iwao Sano, a Japanese American,  Talks about his Internment Experience in Siberia (1)]. Haruko Sakakibara.

10 Sep. 2014. Web. 15 Sep. 2020 

Nikkei Beikokujin Sano Peter Iwao shi Shiberia Yokuryu Taiken o Kataru (2) [Mr. Peter Iwao Sano, a Japanese American,  Talks about his Internment Experience in Siberia (2)]. Haruko Sakakibara.

10 Sep. 2014. Web. 15 Sep. 2020 

 

G. Support Groups, Archive and Museums 

Heiwa Kinen Jigyou Tokubetsu Kikin.  [Special Foundation Commemorating Peace]. Web. 15 Sep. 2020

Heiwa Kinen Tenji Shiryokan. [Museum Commemorating Peace]. Web. 15 Sep. 2020

Kosei Rodo Sho: Senbotsusha Izoku eno Shien-Roshia Renpo Seifu Nadokara Teikyosareta Yokuryusha ni Kansuru Shiryo ni tsuite. [Ministry of Health, Labour and Welfare: Support for the Bereaved Families of the War Dead-Regarding the Records Provided by Russian Federal Government and Other Countries]. Web. 15 Sep. 2020

Maizuru Hikiage Kinenkan. [Maizuru Repatriation Museum]. Kyoto. Maizuru City]. Web. 15 Sep. 2020 

Manmo Kaitaku Heiwa Kinenkan. [Peace Museum for  Pioneers in Manchuria and Mongoria]. Web. 15 Sep. 2020 

Shiberia Yokuryusha Shien Kiroku Sentaa. [Center for Support and Records of Siberian Internees]. Web. 15 Sep. 2020

Zaidan Hojin Zenkoku Yokuryusha Kyokai. [Japan Association of Forced Internees]. Web. 15 Sep. 2020